wpdesign logo

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bekijk de voorwaarden van WPDesign

Artikel 1. Toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor de relatie tussen WPDesign, de handelsnaam van SB Company VOF (vennootschap onder firma – BTW NR: BE0503919750), gevestigd aan Albrecht Rodenbachwijk 12 in 8792 Desselgem (contactpersoon Heino Schietecatte – telefoonnummer 0479/93.12.87 – e-mailadres: info@wpdesign.be), en de klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen deze algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Als de klant een professioneel is die ook algemene voorwaarden hanteert, worden altijd de algemene voorwaarden van WPDesign.be toegepast. De algemene voorwaarden zijn ook te vinden op de website van WPDesign.be en kunnen als download worden verkregen. Door een bestelling te plaatsen, zowel telefonisch als via e-mail, erkent de klant dat WPDesign.be hem op de van toepassing zijnde algemene voorwaarden heeft gewezen, hij hiervan op de hoogte is en ze accepteert.

Artikel 2. Wijzigingen.

WPDesign heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande goedkeuring van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig de Algemene Voorwaarden te controleren op wijzigingen. In het geval van belangrijke updates zal WPDesign dit ook communiceren via een nieuwsbrief.

Artikel 3. diensten.

WPDesign biedt de volgende services aan haar klanten:

  • Webdesign – Creatie en programmatie van websites en webshops
  • Ontwikkelingen op het gebied van grafisch ontwerp (voor flyers, visitekaartjes, enz.)
  • SEO-diensten die kunnen worden gebruikt om de positie van een website te verbeteren in zoekmachines zoals Google.

Artikel 4. Vermeldingen op de website (WPDesign.be).

Vermeldingen op de website (WPDesign.be) kunnen worden genoemd.

4.1. Voordat de klant gebruikmaakt van de diensten die op de website worden vermeld, zal dit vooraf worden gecommuniceerd door middel van een vrijblijvende offerte. De vermelde prijzen op WPDesign en andere prijzen zijn exclusief 21% BTW. Deze prijzen zijn een startpunt en zijn alleen van toepassing op het aanbod op de website. Afwijkingen zullen altijd worden behandeld in een aparte offerte.

4.2.  Bij het kopen van een online winkel zijn er drie betalingstermijnen.

  • Vóór het begin van de werkzaamheden wordt een aanbetaling van 250 EUR gevraagd.
  • Als de website gedeeltelijk gereed is en het Mollie-betaalsysteem wordt geïntegreerd, zal er opnieuw 250 EUR in rekening worden gebracht.
  • Zodra de website voltooid is, wordt het bedrag verrekend.

4.3. Klanten die een website of webshop hebben gekocht, betalen een standaarduurtarief van 40,00 EUR per uur.

Freelance opdrachten kosten 55,50 EUR per uur.

Programmeertaken worden in rekening gebracht tegen een tarief van 75,00 EUR per uur.

Artikel 5. Aanvaarding van offertes en aanbiedingen op de website (WPDesign.be). 

De offertes en aanbiedingen van WPDesign zijn niet bindend totdat ze door de klant worden geaccepteerd. De acceptatie door de klant vindt altijd schriftelijk plaats, dit kan gebeuren met een fysieke of digitale orderbevestiging tijdens een afspraak op kantoor of bij de klant thuis, of via e-mail.

Artikel 6. Herroepingsrecht.

Indien de klant een consument is, heeft hij het recht om de overeenkomst te herroepen binnen de 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst. Dit betekent wanneer de overeenkomst via de website wordt afgesloten dat de herroepingstermijn begint te lopen de dag volgend op het afsluiten van de overeenkomst. De herroeping dient schriftelijk te gebeuren per e-mail aan info@wpdesign.be. De consument erkent dat hij voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst kennis heeft gekregen van zijn herroepingsrecht. Indien WPdesign op vraag van de klant diensten heeft geleverd dan zullen deze vergoed dienen te worden.

Artikel 7. Facturatie.

7.1. Zodra de klant instemt met een van de diensten zoals vermeld in artikel 3 en met deze algemene voorwaarden, begint de facturatie.

7.2. De facturen worden betaald op het rekeningnummer dat op de factuur staat vermeld. De facturen moeten binnen 14 dagen worden betaald. Als dit niet gebeurt, is de klant zonder aanmaning verplicht om vertragingsrente van 10% per jaar te betalen, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR. Deze kosten dekken niet de kosten van een gerechtelijke inning of de vergoeding voor proceskosten die betaald moeten worden aan de in het gelijk gestelde partij. In het geval dat de klant een consument is, is een voorafgaande aanmaning vereist voordat rente begint te lopen en schadevergoeding kan worden gevorderd zoals hierboven aangegeven. Als WPdesign besluit om geen forfaitaire schadevergoeding in rekening te brengen, is toch een vergoeding van 30 EUR verschuldigd per aangetekende brief om de kosten te dekken. Beide vergoedingen moeten apart worden gezien en kunnen afzonderlijk worden gevorderd. De factuur moet altijd in één keer betaald worden en kan niet worden opgesplitst in verschillende periodes, behalve in de uitzonderingen zoals bepaald in artikel 4.

7.3 Bij het begin van een nieuwe dienst, kan WPDesign zelf beslissen om de samenwerking stop te zetten als de factuur niet binnen de termijn wordt betaald. De Klant krijgt een creditfactuur, waarbij eventuele al geleverde werken en diensten worden verrekend met het bedrag van de oorspronkelijke factuur, en er zal geen verdere communicatie plaatsvinden.

7.4 Zowel nieuwe als bestaande klanten moeten de facturen binnen 14 dagen betalen. Als de betaling van de factuur uitblijft, kan WPDesign beslissen om na 45 dagen, inclusief de 14 dagen betaaltermijn, de dienst tijdelijk te stoppen of offline te halen totdat de factuur is voldaan. WPDesign kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het offline halen van diensten als gevolg van het uitblijven van betalingen.

Artikel 8. Verplichtingen van de klant.

De klant moet binnen 12 weken na het sluiten van de overeenkomst de vereiste input aan WPdesign verstrekken, zodat de diensten kunnen worden geleverd. Als de klant deze informatie niet binnen de gestelde termijn verstrekt, wordt het resterende saldo van de factuur direct opeisbaar en wordt de opdracht als voltooid beschouwd.

Artikel 9. Termijn.

Aan de klant wordt meestal een geschatte datum gegeven voor oplevering van een website of webshop. Deze datum is bij benadering en het niet halen ervan zal nooit leiden tot betaling van schadevergoeding of enige andere strafmaatregel. WPDesign heeft echter wel als doel om de nodige inspanningen te leveren om de deadline te respecteren.

Artikel 10. Persoonsgegevens. 

WPDesign maakt gebruik van persoonsgegevens van klanten om de overeenkomst tussen WPDesign en de klant uit te voeren. Deze persoonsgegevens worden onder andere gebruikt voor facturatie, geleverde diensten en andere zaken. De klant geeft WPDesign toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken voor zakelijke en commerciële e-mailcorrespondentie en de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt regelmatig verstuurd ( maximaal 3 keer per jaar) voor informatie en gerelateerde reclame over WPDesign. De rechten en verplichtingen van de klant worden beschreven in het privacybeleid van WPDesign.

Artikel 11. Annulatie van website/bestelling.

11.1. Indien de klant de opdracht annuleert, heeft WPDesign altijd de mogelijkheid om uitvoering in natura te eisen of een vergelijkbare vergoeding te verzoeken. WPDesign factureert altijd het reeds geleverde werk en alle andere reeds aangeschafte diensten en producten (zoals thema’s, plug-ins of extra programmering) bij annulering. Als WPDesign geen uitvoering in natura nastreeft, heeft zij recht op een schadevergoeding van 40% van de overeengekomen offerteprijs, met een minimum van 150 EUR.

11.2. Als de Klant 50% van het voorschot heeft betaald en WPDesign al meer werk heeft verricht dan de betaalde 50%, kan het bedrag gevorderd worden als vergoeding voor het reeds uitgevoerde werk.

11.3. De beëindiging zal resulteren in het direct stopzetten van alle werkzaamheden door WPDesign en het direct opeisbaar worden van alle facturen. Na betaling kan de klant ook de voltooide werkzaamheden opeisen die verzocht zijn.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

12.1. WPDesign belooft om alle diensten zorgvuldig uit te voeren en volgens de standaardregels. WPDesign verplicht zich om het beoogde resultaat binnen de gestelde termijn te leveren. WPDesign kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende of verkeerde input van de klant.

12.2. WPDesign draagt nooit verantwoordelijkheid voor het materiaal dat door de gebruiker op haar systemen wordt geplaatst.

12.3 WPDesign kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige fout (zelfs een ernstige fout) gemaakt door haarzelf of haar medewerkers, behalve in geval van bedrog. WPDesign kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enige vervolgschade, zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling in omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van klanten, die de klant of derden zouden kunnen ervaren als gevolg van een fout of nalatigheid door WPDesign of een medewerker.

12.4 WPDesign neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de diensten van externe leveranciers, anders dan de verantwoordelijkheid die deze leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

12.5 De klant erkent dat e-mail onderling wordt beschouwd als een legaal en geldig bewijs.

Artikel 13. Software Aansprakelijkheid.

Inzake software geldt het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden.

14.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle eigendomsrechten die voortkomen uit intellectuele, industriële en andere bronnen (ongeacht of ze geregistreerd zijn of niet), inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen voor registratie als tekening of model, octrooien, octrooiaanvragen, domeinnamen, knowhow, evenals rechten op databases, computerprogramma’s en halfgeleiders.

14.2 Beide partijen erkennen dat het idee van een website (met name de structuur van de pagina’s van de website, hoofdnavigatie) in principe niet beschermd zal worden door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan mogelijk een vergelijkbare structuur vinden bij andere websites en webapplicaties die ontwikkeld zijn door WPDesign. Als WPDesign zelf afbeeldingen of video’s toevoegt aan een website of webshop, zullen deze afkomstig zijn van auteursrechtvrije websites zoals pixabay of websites waar WPDesign.be een abonnement op heeft (Envato) en die mogen gebruikt worden voor professioneel gebruik. Deze afbeeldingen en video’s mogen niet verkocht of gepubliceerd worden op andere websites of webshops zonder de medeweten van WPDesign.

14.3 De klant dient te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten van WPDesign te respecteren en er naar beste vermogen voor te zorgen dat deze rechten worden beschermd. Indien de klant op de hoogte is van enige inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van WPDesign.be, dient hij WPDesign hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

14.4 Elementen van de huisstijl (logo’s, foto’s, illustraties, enz.) die door de klant zullen worden gebruikt voor het maken van de website, kunnen worden verzonden naar ons via info@wpdesign.be of via de website Wetransfer.com.

14.5 Als aan de vereisten wordt voldaan, mag de klant het ontwerp gebruiken voor zijn eigen reclame of promotie. Nadat de factuur is betaald, worden de gebruiksrechten overgedragen aan de klant. WPDesign behoudt echter het recht om ontwerpen op haar websites in de portfolio te publiceren.

14.6 WPDesign is niet verantwoordelijk als de klant illustraties, afbeeldingen of teksten levert die mogelijk auteursrechtelijk beschermd zijn. Als WPDesign door een derde partij wordt aangeklaagd, moet de klant WPDesign vrijwaren en verantwoordelijk zijn voor alle juridische kosten die WPDesign moet maken om zich te verdedigen tegen deze beschuldigingen.

14.7 Het geleverde materiaal aan WPDesign dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant indien auteursrechten op het geleverde materiaal berusten.

Artikel 15. Hosting, verlenging en Domeinnaam.

15.1 WPDesign zorgt voor de hostingdiensten voor de klant. De hostingdiensten worden in rekening gebracht volgens art. 15.2. De huidige prijslijst is te vinden op de website www.wpdesign.be en kan jaarlijks worden gewijzigd als de hostingdienst stijgt of daalt.

15.2. Wanneer een account/hosting wordt gestart, begint het eerste jaar vanaf de aanvraag van het account/hosting en niet vanaf de datum waarop de website online wordt geplaatst. Het eerste jaar is gratis, inclusief domeinnaam en hosting. Na het tweede jaar wordt de verlengingskost voor het eerst gefactureerd, en dit gebeurt 6 weken voorafgaand aan de verlenging. De kosten bedragen minimaal €240 exclusief BTW per jaar (uitgezonderd Low budget pakket). Raadpleeg de actuele prijslijst voor de juiste prijzen.

15.3 Het begin van het nieuwe jaar wordt geteld vanaf de eerste aankoop en niet vanaf het moment dat de website online wordt gezet.

15.4. Na het eerste jaar kan de klant zelf beslissen of hij de afgenomen diensten wil verlengen. Als de klant geen actie onderneemt, worden de diensten jaarlijks gefactureerd. Als de klant een professional is en de overeenkomst niet opzegt twee maanden voor de vervaldatum, is hij verplicht om een heel jaar lang gebruik te blijven maken van de diensten. Als de klant een consument is, kan hij de afgenomen diensten na eerste betaalde jaar verlenging op elk moment stopzetten, met een opzegtermijn van twee maanden. De klant kan de opzegging aan WPDesign doorgeven via aangetekende brief of e-mail, waarop WPDesign akkoord geeft door te antwoorden.

15.5 Als de Klant de factuur niet op tijd betaalt, kan dit leiden tot het niet kunnen verlengen en WPDesign kan niet verantwoordelijk worden gehouden als bepaalde diensten, zoals de beschikbaarheid van de website of de quarantaine van het domein, niet langer worden geleverd.

15.6 Als de klant laattijdig annuleert en zich niet aan punt 15.3 houdt, heeft WPDesign het recht om de website en domeinnaam direct stop te zetten. Openstaande facturen moeten onmiddellijk worden betaald. Een back-up kan worden geleverd volgens punt 15.2 en 15.3.

15.7 Webhosting informatie:

Xenius BV
Krijgsbaan, 243
2070 Zwijndrecht, België
+32 (0)3 246 47 47
BTW: BE0505.928.838

“En

Vimexx
Vondellaan 47,
2332AA Leiden
KVK: 70570078
BTW:NL858378140B01

15.8 Als de klant met goedkeuring van WPDesign toegang heeft tot gevoelige documentatie of informatie, zoals via de hosting van de webshop, is hij volledig verantwoordelijk hiervoor. WPDesign kan op geen enkel moment hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

15.9 heeft de klant geen mogelijkheid om toegang te krijgen tot de hosting van de website. Deze verantwoordelijkheid ligt bij WPDesign.

Artikel 16. Beëindiging van de overeenkomst.

16.1 Bij het beëindigen van de overeenkomst (Van toepassing na het eerste jaar van betaalde verlenging), kan men op verzoek een gratis eenmalige back-up van de website ontvangen. Daarnaast wordt de transfercode voor de domeinnaam via e-mail verstrekt. De klant kan ook te allen tijde zelf de transfercode opvragen via DNS Belgium. De back-up zal worden overgedragen via Wetransfer.com. Echter, de klant moet eerst alle openstaande facturen betalen voordat de back-up kan worden ontvangen.

16.2 De klant moet de gratis back-up binnen 7 dagen downloaden via Wetransfer. Als de klant dit niet binnen deze termijn doet en opnieuw om de back-up vraagt, wordt er een extra bedrag van 30 EUR in rekening gebracht. Nadat de factuur is betaald, sturen wij de back-up toe. Het kan voorkomen dat na verloop van tijd gegevens worden gewist, inclusief de back-ups. WPDesign kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

16.3 Indien een klant minstens 2 maanden (opzegtermijn van 1 tot 10 maanden) vóór het begin van het tweede jaar verlenging (rekening houdend met punt 15.3) een back-up van een website wenst aan te vragen vanwege bijvoorbeeld het stopzetten van het klant zijn bij WPDesign, dan wordt de klant eerst een factuur van 240 EUR in rekening gebracht. Nadat deze is voldaan, wordt de back-up binnen 2 werkdagen via Wetransfer verzonden. Dit is alleen van toepassing vanwege alle voordelen van gratis webhosting, e-mail, domeinnaam, beveiliging, bug fixes en updates van modules in de website of webshop. Voor een webshop wordt er 250 EUR in rekening gebracht.

16.4 Wanneer de klant ervoor kiest om zijn domeinnaam te verhuizen naar een andere aanbieder zonder WPDesign hierover te informeren, aanvaardt WPDesign geen verantwoordelijkheid meer voor de klantgegevens, zoals de website of webwinkel en eventuele e-mailaccounts die zijn opgezet. Er wordt een back-up gemaakt en daarna worden alle gegevens verwijderd van de WPDesign hosting inclusief beëindiging van het klantcontract. Indien de klant assistentie nodig heeft bij de overdracht, kan hij de hulp van WPDesign inroepen. WPDesign kan hiervoor een forfaitair bedrag of het gebruikelijke freelance tarief in rekening brengen.

16.5 Wanneer een klant voor het begin van het nieuwe jaar besluit om te stoppen met WPDesign, kan dit direct en zonder restitutie gebeuren (met inachtneming van artikel 16.1) of tot het einde van het reeds betaalde jaar. WPDesign zal altijd de vraag naar stopzetting stellen na het indienen van een verzoek.

16.6 Op elk moment kan WPDesign een overeenkomst en communicatie tussen WPDesign en de klant beëindigen als er geen vertrouwen meer is tussen beide partijen, of als er te veel late betalingen zijn of dreigementen tegenover WPDesign. Als er nog openstaande facturen zijn op het moment van beëindiging, moet de klant deze onmiddellijk betalen of kunnen ze mogelijk worden gecrediteerd door WPDesign.

Artikel 17. Overmacht.

17.1. Onvoorziene omstandigheden zoals stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, hosting problemen, spamaanvallen of IP blokkades en andere onverwachte gebeurtenissen waar WPDesign geen controle over heeft, zorgen ervoor dat WPDesign, gedurende de hinder en naar de omvang ervan, vrijgesteld is van haar verplichtingen, zonder enige prijsverlaging of schadevergoeding voor de klant.

17.2 Als punt 17.1 in de hierboven genoemde situatie leidt tot de conclusie dat het redelijkerwijs niet mogelijk is om de verbintenissen na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg worden herzien of ontbonden. Eventuele prestaties die WPDesign al geleverd heeft tot aan het moment van overmacht zullen alsnog in rekening worden gebracht.

Artikel 18. Portfolio.

18.1 De klant stemt ermee in dat de dienst die door WPDesign is ontwikkeld, wordt opgenomen in het portfolio van www.wpdesign.be.

18.2 De klant stemt ermee in dat WPDesign een link toevoegt, zoals bijvoorbeeld: “Design by WPDesign.be” op de website of webshop die geleverd wordt.

Artikel 19. Nietigheid.

Als een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen volledig geldig en worden WPDesign en de klant een andere bepaling overeengekomen die zoveel mogelijk hetzelfde doel en strekking als de ongeldige bepaling hebben.

Artikel 20. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank.

Het Belgische recht is van toepassing op de contracten van WPDesign onder de handelsnaam SB Company. Elk conflict met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van dit contract zal worden opgelost door de bevoegde rechtbank in Kortrijk.

Algemene voorwaarden SB Company VOF – Maart 2023
BTW: BE0503919750

Word klant bij WPDesign en ervaar het verschil

Mail of Bel Ons voor een vrijblijvende Offerte op Maat